Make your own free website on Tripod.com


คำนำจาก webmaster
* * * * * * * * * * * * *

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ
ในการจัดทำเวบไซท์นี้


ผู้จัดทำได้ทำเวบนี้ขึ้นเป็นการส่วนตัว
เพื่อสรุปเนื้อหาวิชาการบัญชีบางวิชา
ที่เปิดสอนใน ม.รามคำแหง
ตลอดจนรวบรวมแบบฝึกหัดและต.ย.
ข้อสอบเก่า ให้เพื่อนนักศึกษาร่วมสถาบัน
ที่ทำงานไม่มีโอกาสได้เข้าเรียน
ได้ศึกษาโดยไม่มีวัตถุประสงค์
ในทางการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

อย่างไรก็ดี ผู้จัดทำก็เป็นนักศึกษาผู้หนึ่ง
อาจเข้าใจบางสิ่งบางอย่างผิดพลาดไป
จึงขอให้ผู้ใช้ข้อมูลจากเวบไซท์นี้
โปรดใช้วิจารณญาณและศึกษาควบคู่
ไปกับตำราด้วยความละเอียดรอบคอบ

และหากมีข้อผิดพลาดประการใด
...... ผู้จัดทำขออภัยมา ณ ที่นี้ .......
และจะขอบคุณอย่างยิ่ง หากมีผู้รู้กรุณา
ให้คำชี้แนะในข้อบกพร่อง เพื่อจะได้นำ
ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

เวบไซท์นี้ ทำเป็นขึ้นเป็นวิทยาทาน
หากเป็นประโยชน์กับผู้้ใดได้บ้าง
ผู้จัดทำขอยกคุณความดีที่อาจเกิดขึ้นนั้น
ให้กับบิดาและคณาจารย์ผู้ประสิทธิ์-
ประสาทวิชาการบัญชีทุกท่าน
.... ด้วยความเคารพอย่างสูง ....

* * * * * * * * * * * * *