Make your own free website on Tripod.com
การตัดจำหน่ายหนี้สูญ
        ถ้าเกิดลูกหนี้ไม่จ่ายชำระหนี้ขึ้นมา  กิจการจะทำอย่างไร ?  เราก็ต้องมีการตัดจำหน่ายหนี้สูญออกไป
การตัดจำหน่ายหนี้ แบ่งได้เป็น 2 กรณี คือ
        กรณีที่ 1  หนี้สูญที่เข้าข่ายตามกฏหมายภาษีอากร
        กรณีที่ 2  หนี้สูญที่ไม่เข้าข่ายตามกฏหมายภาษีอากร
        การตัดหนี้สูญนี้ ไม่ใช่ว่ากิจการอยากตัดแล้วจะตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้เลย  เนื่องจากว่า กรมสรรพากรมีการ
กำหนดเงื่อนไขเอาไว้ว่า หนี้จำนวนเท่าไร จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างเพื่อจะตัดหนี้สูญ  จะต้องฟ้องร้องถึงศาล
หรือไม่  บางกรณีต้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาจนถึงที่สุดแล้วถึงจะตัดบัญชีได้ก็มี  ซึ่งเราต้องไปปรับปรุงตอนกรอก
แบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยต้องปรับกำไรสุทธิทางบัญชีให้เป็นกำไรสุทธิทางภาษีอากรอีกทีหนึง
**  แต่อาจารย์บอกว่า จะไม่เข้าไปเจาะรายละเอียดในเรื่องเงื่อนไขต่างๆ ของกรมสรรพากร  เพราะจะได้เรียนกัน
ในวิชาการบัญชีภาษีอากร (AC305)   ในวิชา AC201 จะมุ่งทางวิธีการบัญชีอย่างเดียว  ยังไม่พูดถึงหลักเกณฑ์ทาง
ภาษีอากร
        ถ้ามีลูกหนี้ที่เก็บเงินไม่ได้เกิดขึ้นแล้ว  เราได้ดำเนินการตามที่กฎหมายระบุไว้จนถึงที่สุดแล้ว ก็ยังเก็บเงิน
ไม่ได้  เราก็สามารถตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญได้
การบันทึกบัญชีในการตัดหนี้สูญ
ขั้นแรก Dr.  หนี้สูญ  xxx 
        Cr.  ลูกหนี้  xxx 
(ตัดจำหน่ายลูกหนี้เป็นหนี้สูญ)
อธิบาย  เมื่อดำเนินการทุกอย่างที่ต้องทำไปตามกฎหมายถึงที่สุดแล้ว ก็ยังเก็บเงินไม่ได้
เราก็สามารถล้างลูกหนี้รายนั้นออกจากบัญชีตรงๆ ได้เลย   ส่วนบัญชีหนี้สูญนั้นจะถูก
โอนปิดบัญชีเข้าบัญชีกำไรขาดทุน ไปปรากฏในงบกำไรขาดทุน
ขั้นที่  2 Dr.  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ  xxx 
        Cr.  หนี้สงสัยจะสูญ  xxx 
(กลับรายการตั้งสำรองหนี้สูญ เนื่องจากมีการตัดลูกหนี้เป็นหนี้สูญแล้ว)
อธิบาย  เมื่อเกิดหนี้สูญแล้ว  การสำรองเผื่อหนี้สูญก็ไม่จำเป็น เพราะอย่างไรเราก็
เก็บเงินไม่ได้   ดังนั้น เมื่อมีการตัดหนี้สูญต้องกลับรายการตั้งสำรองด้วยจำนวนเท่ากัน
หนี้สูญรับคืน
        การบันทึกบัญชี เราต้องดูว่า เวลาที่ตัดจำหน่ายลูกหนี้ออกไปนั้น  มันเข้าข่ายตามกฎหมายว่าด้วยการตัดจำหน่าย
บัญชีลูกหนี้ออกไปอย่างไร
        กรณีที่ 1  หนี้สูญที่เข้าข่ายตามกฏหมายภาษีอากร
                 ถ้าเราได้รับรู้จำนวนหนี้ที่เก็บไม่ได้ของลูกหนี้ที่ไม่ชำระเงินและมีการติดตามจนถึงที่สุด ไปเป็นค่าใช้จ่าย
แล้ว คือ ตัดหนี้สูญไปแล้วและบัญชีหนี้สูญก็ถูกโอนปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุนไปแล้ว   แต่ต่อมา ลูกหนี้กลับนำเงินมา
ชำระให้   กรณีนี้ เราต้องลูกหนี้ขึ้นมาใหม่โดย
การบันทึกบัญชี
Dr.  ลูกหนี้ (ตามจำนวนที่จะจ่ายคืน)  xxx   *** 
        Cr.  หนี้สูญรับคืน  (รายได้อื่นๆ)  xxx 
(ลูกหนี้ - นาย ........ ที่บริษัทตัดหนี้สูญไปแล้ว ติดต่อขอชำระหนี้)
อธิบาย  หนี้สูญรับคืนถือเป็นรายได้อื่นๆ  โดยจะโอนปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุน
Dr.  เงินสด  xxx 
        Cr.  ลูกหนี้  xxx 
(รับชำระเงินจากนาย ....... )
อธิบาย  เมื่อลูกหนี้รายนั้นมาชำระเงิน ก็บันทึกเหมือนกรณีรับชำระหนี้ปกติ
        ตัวอย่าง  สมมุติเดิมมีลูกหนี้รายหนึ่งติดหนี้เราอยู่ 50,000 บาท   เราได้ตัดจำหน่ายออกจากบัญชีไปหมดแล้ว
เพราะทวงถามมาจนแน่ใจว่า เขาจะไม่จ่ายเงินเรา    ต่อมาวันดีคืนดีเขาเกิดมาใช้หนี้เรา 20,000 บาท 
  *** ระวัง!! เราจะตั้งบัญชีลูกหนี้ทั้ง 50,000 บาท ไม่ได้ เราต้องตั้งบัญชีลูกหนี้เฉพาะส่วนที่เขาจะจ่ายคืนเท่านั้น 
คือตั้งได้แค่ 20,000 บาท  เพราะเราไม่อาจแน่ใจได้ว่า อีก 30,000 บาทที่เหลือ เขาจะจ่ายเราหรือเปล่า 
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ
        จะเกิดขึ้นในกรณีที่เราประมาณการหนี้สงสัยจะสูญจากยอดลูกหนี้  เพราะการประมาณจากยอดลูกหนี้นี้  เรา
ต้องไปดูในบัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญว่า มียอดอยู่เท่าไร   อาจเป็นไปได้ว่า  บัญชีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญที่มีอยู่นั้น 
จะนวนมากกว่าจำนวนที่เราคูณออกมาได้
         ตัวอย่าง  ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2542  บริษัทมียอดลูกหนี้คงเหลือ 1,000,000 บาท  และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
300,000 บาท  บริษัทต้องการสำรองค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 10%  ของยอดลูกหนี้
         จากต.ย.นี้ จะเห็นได้ว่า  
          ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ที่ประมาณไว้จากยอดลูกหนี้     1,000,000 x  10%  =     100,000
          แต่ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือตามบัญชีมีจำนวน     300,000
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเกินความต้องการ (อยู่ด้านเดบิต) -   200,000
เราต้องการให้ยอดของค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญมีแค่ 100,000 บาท  ดังนั้น จึงต้องลดยอดลง 200,000 บาท
       การบันทึกบัญชี
Dr.  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ     200,000
        Cr.  หนี้สงสัยจะสูญ       200,000 **
(ปรับปรุงลดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลงให้เหลือ 100,000 บาท)
       การแสดงรายการในงบดุลและงบกำไรขาดทุน
       บริษัท กกกก จำกัด
                 งบดุล
ณ วันที่  31 ธันวาคม 2542
บาท
         สินทรัพย์หมุนเวียน
                  ลูกหนี้     1,000,000
                  หัก  ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ        100,000
                             ลูกหนี้สุทธิ     900,000
________________________________________
       บริษัท กกกก จำกัด
           งบกำไรขาดทุน
                 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2542
........ ฯลฯ ..............
        ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
                  เงินเดือน 800,000
                  หนี้สงสัยจะสูญ (200,000) **
                  ค่าพาหนะ 2,000
________________________________________
** หนี้สูญรับคืนมีผลให้เราต้องเครดิตบัญชีหนี้สงสัยจะสูญ  เมื่อปิดเข้าบัญชีกำไรขาดทุน
     จะปรากฏเป็นยอดติดลบ ทำให้ค่าใช้จ่ายดำเนินงานลดลง